PERFSHIHU DHE TI! Reduktimi i mbetjeve PERFSHIHU DHE TI! mENDO gJELBER .

NJOFTIM!

Për zhvillimin e procedurës së dëgjesës me publikun për lejen mjedisore të projektit “Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta, Vlorë”.
Dëgjesa do të zhvillohet në datë 12 tetor ora 13:00, në ambjentet e Pallatit të Kulturës.

Ftojmë komunitetin dhe të gjithe të interesuarit të behen pjesë e këtij takimi.

Programi – Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve urbane Vlorë

MIM Vlora u themelua në Mars 2019 si qendër rajonale e menaxhimit të mbetjeve në Zonën e Mbeturinave Veriore Veriore, duke mbuluar bashkitë e Vlorës dhe Selenicës. Futja e praktikave të qëndrueshme të menaxhimit rajonal të mbetjeve – Landfilld sanitare, klasifikimi i mbetjeve te riciklueshme, kompostimi – shkon së bashku me furnizimin e pajisjeve të reja për mbledhjen e mbetjeve urbane dhe mbështetet nga Bashkëpunimi Gjermano-Shqiptar përmes Bankës së Zhvillimit të KfW në kuadrin e Programit te Menaxhimit Integruar të Mbetjeve Urbane në Vlorë. Aktivitetet e ndryshme të Programit koordinohen nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellësit, Kanalizimeve dhe Infrastruktures se Mbetjeve (AKUM). Programi mbështet Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve dhe harmonizimin e standardeve shqiptare me standardet mjedisore të BE-së.

 

Punimet e ndërtimit te landfilld dhe fabrika e ndarjes se mbetjeve te riciklueshme pranë Sherishtës janë në proces dhe operacionet pritet të nisin në fillim të vitit 2022. Impianti pilot i kompostimit do të bëhet operacional në 2023

o

Kompostimi

Në Vlorë, mbetjet shtëpiake kryesisht përbëhen nga mbetjet organike. Kjo përfshin mbeturinat e gjelbra nga kopshtet dhe parqet private dhe publike dhe…

circular economy1

Riciklimi

Riciklimi lëviz menaxhimin e mbetjeve nga menaxhimi linear në qarkor dhe më shumë qëndrueshmëri. Pra, çfarë do të thotë – kalimi nga një ekonomi lineare në një ekonomi rrethore?

Landfill_2 16.01.2021

Depozitimi

Përkundër të gjitha përpjekjeve për të zvogëluar sasinë e mbeturinave të prodhuara dhe për të trajtuar mbetjet e mbetura, gjithmonë do të ketë disa mbetje …

MBETJET E RICIKLUESHME

Grumbullimi i veçantë i çdo fraksioni të mbeturinave do të thotë një ndryshim në sjelljen e qytetarëve

Impianti Pilot i Kompostimit

Në impiantin pilot të kompostimit, ne do të testojmë procese të ndryshme të kompostimit në mënyrë që të marrim procesin më efikas dhe kompostin më të mirë.

KOMPOSTIMI NE SHTEPI

Nje kompostim i mire mund të prodhohet gjithashtu pa pajisje komplekse ose teknologji në kopshtin tuaj përmes kompostimit në shtëpi

NJESIA E RIKUPERIMIT TE MATERIALEVE

Në MRF, teknologji të ndryshme do të përdoren për të renditur materialet e riciklueshme në fraksione të ndryshme

NDARJA E MBETJEVE TE GJELBERTA

Sa më shumë të ndahen mbetjet e riciklueshme, aq më mirë ato mund të riciklohen në produkte të vlefshme

MBYLLJA E LANDFILLD EKZISTUES

Masat e rehabilitimit në venddepozitimin aktual te mbeturinave urbane

Slide