Impianti Pilot i Kompostimit

 

Pas rehabilitimit të ish-deponisë së Komunës së Vlorës, atje do të ndërtohet një impiant pilot i kompostimit. Në këtë fabrikë pilot të kompostimit, ne do të testojmë procese të ndryshme të kompostimit në mënyrë që të marrim procesin më efikas dhe kompostin më të mirë të pranuar. Bazuar në përvojën e bërë, kapaciteti i kompostimit do të rritet në të ardhmen.

 

Kompostimi dhe mbledhjet e ndara punojnë siç ilustrohet këtu:

Figura – Skema e procesit të përafërt të impiantit të grumbullimit të veçantë dhe pilot të kompostimit

 

Gjatë procesit të kompostimit, lënda organike zbërthehet afërsisht në gjysmën e masës së saj hyrëse përmes humbjes së ujit dhe lëndës së thatë organike. Pas kondicionimit të materialit të kompostuar, plehra mund të përdoret në kopshte, parqe dhe në bujqësi si kondicioner i tokës.