Rreth Nesh

Ne kujdesemi për një të ardhme më të pastër
“Misioni dhe objektivat po drejtojnë menaxhmentin dhe stafin tonë në punën e tyre të përditshme

në ofrimin e shërbimeve më të mira për klientët tanë ”


MIM Vlorё përfaqëson Qendrën Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve në Zonën Waster Vlorë Veriore. Ajo u themelua si një kompani e Shërbimit Publik sipas Ligjit Shqiptar në Mars 2019 dhe do të sigurojë një menaxhim të qetë dhe efektiv të Deponisë së Re Sanitare në Sherishtë duke përfshirë një Facility të Riparimit të Materialeve në terren (MRF) dhe një Fabrikë Pilot Plehrash të vendosura në perëndim pjesë e qytetit të Vlorës. Me sigurimin e këtyre shërbimeve rajonale do të kontribuojë në krijimin e një sistemi modern dhe të optimizuar dhe të integruar të mbledhjes, kompostimit, riciklimit dhe asgjësimit përfundimtar të mbeturinave të ndara.