Riciklimi

Ne mbrojmë burimet natyrore

“Ndarja dhe klasifikimi i materialeve të vlefshme nga mbeturinat zvogëlon mbeturinat që shkojnë në deponi, minimizon përdorimin e burimeve natyrore dhe gjeneron vende pune dhe të ardhura në industritë e riciklimit”

 

Riciklimi lëviz menaxhimin e mbetjeve nga menaxhimi linear në qarkor dhe më shumë qëndrueshmëri. Pra, çfarë do të thotë – kalimi nga një ekonomi lineare në një ekonomi rrethore?

Ne përpiqemi ta shpjegojmë këtu:

Ekonomia lineare

Një ekonomi lineare tradicionalisht ndjek qasjen “prodhim-përdorim-disponim”. Ta themi thjesht, ne marrim lëndë të parë për përpunim në produkte që hidhen pas përdorimit. Me sa duket, kjo është joefikase, e kushtueshme dhe shteron burimet natyrore në një shkallë të gjerë.

 

Ekonomia e riciklimit

Vetëm gjëra të tilla që janë të lehta për tu mbledhur dhe ricikluar riciklohen, ndërsa shumë materiale të tjera potencialisht të riciklueshme në mbeturina akoma hidhen.

 

Ekonomi rrethore

Në fund të fundit, ekonomia rrethore është një qasje më sistematike dhe ambicioze sesa thjesht riciklimi. Këtu, vetë prodhuesit kanë përshtatur produktet dhe paketimet e tyre në një mënyrë të tillë që këto materiale pas përdorimit të mund të shndërrohen në diçka me vlerë të barabartë ose edhe më të madhe. Duke zgjatur jetëgjatësinë e produkteve kërkohet shumë më pak lëndë e parë, duke ulur kështu emetimet dhe koston e prodhimit. Përveç përmirësimit të dizajnit të produktit, duhet të futen sisteme të përparuara të grumbullimit dhe teknologjive të riciklimit për të rritur vlerën e shtuar në menaxhimin e mbeturinave.

 

Strategjia jonë Kombëtare e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, në përputhje me rregulloret e BE-së, përcakton synime ambicioze drejt ekonomisë qarkore. Ne si operator i mjediseve rajonale të menaxhimit të mbetjeve, komunat e Zonës sonë të Mbeturinave, si dhe qytetarët tanë duhet të kontribuojnë pjesën e tyre për të arritur këto synime. Sepse kjo do të mbrojë mjedisin dhe shëndetin tonë dhe do të transformojë qytetet tona në qytete edhe më të jetueshme.

 

Hapi i parë për ne është futja e ndarjes së burimit dhe mbledhja e veçantë e materialeve të riciklueshme. Pas mbledhjes së veçantë të riciklueshmeve të thata, ato renditen më tej dhe përpunohen në një strukturë të rikuperimit të materialit (MRF) në Sheristë për t’i përgatitur ato për riciklim.