Legjislacion ne fuqi ne fushen e menaxhimit te mbetjeve

 

Per me teper vizitoni Ministrine e Turizmit dhe Mjedisit