Statuti i Ndërmarrjes Publike të Menaxhimit të Mbetjeve Komunale të Rajonit Verior të Vlorës dhe themelimi i tij u miratua nga Këshilli Bashkiak Vlorë me vendimin nr. 36 datë 28.03.2019. Bazohet në Ligjin Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Lokale”.

Ndërmarrja menaxhohet në mënyrë organizative dhe administrative si një njësi e veçantë dhe ka numrin e saj të identifikimit tatimor, nën Bashkinë e Vlorës.

Këshilli Bashkiak është organi më i lartë vendimmarrës, i cili ka të drejtë të miratojë ndryshimet në Statut, politikat e ndërmarrjeve, buxhetin vjetor, të ardhurat, shpenzimet dhe pagat, si dhe sistemin e tarifimit të shërbimeve, sigurimin e huave komunale ose marrëveshje të tjera kredie për shuma më të larta se 10,000,000 lekë.

Organi tjetër vendimmarrës është Kryetari i Bashkisë, i cili mbikëqyr veprimtarinë e ndërmarrjes dhe emëron ose shkarkon anëtarët e Komitetit Drejtues, përfshirë Drejtorin e MIM Vlorë.

Komiteti Drejtues është një organ kolegjial, që kryen aktivitetet kryesore, përfshirë funksionet teknike të WME. Përbëhet nga 5 anëtarë, të emëruar për një mandat 4-vjeçar, përfshirë Drejtorin dhe stafin tjetër ekzekutiv teknik të ndërmarrjes. Takimet e Komitetit Drejtues mbahen të paktën një herë në muaj, ku mund të merren vendime për:

  • krijimin dhe mbylljen e degëve të WME;
  • zgjidhja e kushteve të përgjithshme për punësimin e stafit dhe përfundimin e punësimit;
  • dhënia me qira dhe shitja e pajisjeve në pronësi të WME në rast se vlera kalon 1 milion lekë;
  • shitja e aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme të WME, në rast se vlera është më pak se 5 milion lekë;
  • vendosja e rregulloreve të brendshme në lidhje me kushtet e përgjithshme të punësimit;
  • miratimin e llogarive vjetore dhe raportit vjetor për performancën ekonomike dhe financiare të WME;
  • vendimet në lidhje me fillimin ose zgjidhjen e një çështje ligjore.

Drejtori i Ndërmarrjes është përgjegjës për organizimin dhe funksionimin teknik dhe administrativ të ndërmarrjes. Ata zbatojnë buxhetin vjetor të aprovuar dhe vendimet e tjera të marra nga Këshilli Bashkiak dhe Komiteti Drejtues dhe ndjekin udhëzimet e Kryetarit të Bashkisë. Drejtori duhet të sigurojë drejtimin e mirë ekonomik dhe financiar të ndërmarrjes në përputhje me parimet tregtare dhe të vendosë për çështje të rëndësishme brenda kufijve të vlerës së dhënë.

Menaxhimi i performancës financiare dhe kontabiliteti i ndërmarrjes realizohet në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi për ndërmarrjet shtetërore. MIM Vlorë është regjistruar në Drejtorinë e Tatimeve dhe operon përmes Degës së Thesarit. Plani ekonomik i ndërmarrjes vihet në dispozicion para përgatitjes së buxhetit komunal për vitin e ardhshëm fiskal për të lejuar vlerësimin dhe aprovimin nga Kryetari i Komunës dhe Këshilli Bashkiak.