Vizioni ynë: Të zhvillojmë një markë rajonale që do të jetë partner me klientët dhe komunitetet tona dhe të sigurojë shërbime të qëndrueshme, efikase dhe të përballueshme për menaxhimin e mbetjeve në mënyrë që të zvogëlojmë mbeturinat nga mbledhja në deponim duke rikuperuar burime të vlefshme dhe duke krijuar një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për momentin dhe brezat e ardhshëm.

Misioni ynë: Ne do të menaxhojmë dhe operojmë një sistem sanitar për grumbullimin e burimeve për biodegradable dhe riciklueshme që menaxhon në mënyrë të sigurt mbeturinat, rikuperon burimet dhe mbron mjedisin për banorët dhe bizneset në Komunat e Vlorës dhe Selenicës. Puna jonë përputhet me ligjet vendore dhe ndërkombëtare, pasi ne do të bëjmë biznes në një mënyrë miqësore me mjedisin brenda një kornize të integruar të menaxhimit të mbeturinave. Ne përdorim mjete moderne të menaxhimit që bazohen në parime të shëndosha ekonomike dhe materiale dhe pajisje të fundit.

Vlerat tona: Vlerat tona do të sigurojnë bazat për praktikat e kompanisë sonë dhe ne besojmë në standardet më të larta etike – si një kompani dhe si individë. Vlerat organizative që drejtojnë dhe drejtojnë të gjitha ndërveprimet tona me aktorët e jashtëm dhe të brendshëm janë:

   • Kreativiteti dhe Inovacioni: Ne inkurajojmë të gjithë punonjësit tanë të shërbejnë klientëve tanë duke përdorur mjete krijuese dhe proaktive për zhvillimin e zgjidhjeve dhe ideve praktike në konsultim të ngushtë me të gjithë aktorët tanë.
   • Respekt, Fuqizim dhe Punë Ekipi: Ne i vlerësojmë njerëzit tanë dhe nuk diskriminojmë pasi i trajtojmë ata në mënyrë të barabartë me dinjitet që të gjithë të përfitojnë nga potenciali dhe mundësia e tyre e plotë në biznes. Ne rrisim punën në grup – me besim, vendosmëri, angazhim personal dhe ndërtimin e marrëdhënieve – brenda organizatës sonë për të drejtuar operacionet për ofrimin e shërbimeve në mënyrë efektive dhe efikase.
   • Vlera për para: Ne do të kontribuojmë në një sistem të integruar rajonal të menaxhimit të mbetjeve me standard të lartë në rikuperimin, asgjësimin dhe trajtimin e burimeve të mbetjeve banesore dhe komerciale, me kosto të përballueshme për qytetarët dhe bizneset.
   • Bashkëpunimi: Ne do të sigurojmë një mjedis të përshtatshëm për të rritur partneritetet me dhe midis autoriteteve lokale dhe aktorëve të sektorit privat në operacionet e menaxhimit të mbetjeve të ngurta.
   • Rafinimi i vazhdueshëm: Ne do të njohim potencialin për përmirësimin e proceseve tona të biznesit në organizatën e brendshme për të optimizuar praktikat e menaxhimit të mbeturinave përmes zgjidhjeve edhe më të mira.
   • Ndërgjegjësimi i publikut: Ne besojmë në fuqinë e veprimtarive arsimore dhe motivuese për të ndryshuar sjelljen e njerëzve drejt një praktike më të qëndrueshme të trajtimit të mbeturinave. Ne do të promovojmë ndërgjegjësimin e publikut dhe pjesëmarrjen e njerëzve përmes konsultimit të lagjeve dhe mediave publike.
 

Objektivat tanë të Përgjithshëm: 

Objektivat dhe synimet e përgjithshme të MIM Vlorë janë në përputhje me Politikën Strategjike dhe Planin Kombëtar të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve dhe Hierarkinë e Mbetjeve të BE-së. Hierarkia e mbeturinave ilustron menaxhimin ideal të mbetjeve, ku shumica e mbeturinave parandalohen, ripërdoren, riciklohen ose rikuperohen dhe vetëm mbeturinat, të cilat nuk mund të përpunohen ndryshe, hidhen në deponi. Aktualisht, piramida e dëshiruar është përmbys dhe duhet të kthehet me të gjitha masat akoma të shëndosha për mjedisin dhe të përballueshme. Ky deponim i sigurt është baza për një menaxhim të suksesshëm dhe më të qëndrueshëm të mbetjeve në Rajonin e Vlorës.

Flukset e mbetjeve me origjinë nga zona e shërbimit duhet të kanalizohen në atë mënyrë që:

  • Kompostimi dhe riciklimi do të zvogëlojë sasinë e materialeve të mbetjeve që hyjnë në deponi, duke zgjatur kështu jetëgjatësinë e objekteve të depozitimit përfundimtar;
  • Asgjësimi i materialeve organikë minimizohet në venddepozitim për të zvogëluar emetimin e gazit serë (metan) dhe rrjedhjet, por në vend të kësaj, krijon tokë të pasur natyrore e cila mund të përdoret si pleh në bujqësi;
  • Ndarja dhe klasifikimi i duhur i riciklueshëm do të kursejë burime natyrore dhe do të gjenerojë të ardhura të mundshme nga shitjet dhe do të kursejë gjithashtu koston e operacioneve të deponive.
 

Për të siguruar që biznesi është efikas dhe efektiv në dhënien e rezultateve të tij, një Kornizë e qartë e Qeverisjes është e vlefshme për të gjitha proceset e biznesit dhe njësitë operative. Kjo kornizë siguron performancë të përshtatshme me udhëzime të qarta në mënyrë që personeli të kuptojë rolet dhe përgjegjësitë e tyre specifike. Në veçanti, objektivat tona janë si më poshtë:

  • Të rekrutojë, punësojë dhe menaxhojë burimet njerëzore dhe të sigurojë trajnime të vazhdueshme të stafit në të gjitha nivelet në organizatë.
  • Të krijojmë një kulturë ekipore të angazhuar dhe me performancë të lartë me qëllim që të kemi njerëzit e duhur në sasinë e duhur me aftësitë dhe njohuritë e duhura për të dhënë misionin.
  • Të sigurojmë një mjedis dhe një kulturë me një aspiratë për të arritur zero dëm për punonjësit tanë dhe kontraktorët.
  • Krijimi i një sistemi të besueshëm informacioni mbi rrjedhat e mbetjeve dhe ekuilibrat e input-daljeve të mbetjeve që përpunohen në Impiantin e Komostimit, Njesia e Rikuperimit të Materialeve dhe Landfilld
  • Të krijojë një sistem të menaxhimit financiar të orientuar drejt performancës me buxhetim të forte, mekanizëm të kontrollit dhe kontabilitetit të kostos dhe të ardhurave.
 

Për të futur një Kornize të Menaxhimit të Rrezikut e nevojshme për kontrollin dhe administrimin efektiv të rreziqeve që lidhen me funksionimin e biznesit. Kjo mbulon:

  • masat e vendit të punës dhe të sigurisë shëndetësore për të zbutur aksidentet ose incidentet që çojnë në dëmtime të stafit ose personave të tjerë në vend;
  • monitorimi i emetimit të gazit të ujit nëntokësor për të zbutur incidentet që shkaktojnë çlirimin e ndotësve të palicencuar në mjedisin pritës;
  • plani financiar afatmesëm dhe afatgjatë për përcaktimin e ri-investimeve të nevojshme në infrastrukturë dhe zëvendësimin e pajisjeve të planit për të shmangur kufizimet dhe / ose prishjen e performancës operacionale.
 

Vlerat tona do të sigurojnë bazat për praktikat e kompanisë sonë dhe ne besojmë në standardet më të larta etike – si një kompani dhe si individë. Vlerat organizative që drejtojnë dhe drejtojnë të gjitha ndërveprimet tona me aktorët e jashtëm dhe të brendshëm janë:

   • Kreativiteti dhe Inovacioni: Ne inkurajojmë të gjithë punonjësit tanë të shërbejnë klientëve tanë duke përdorur mjete krijuese dhe proaktive për zhvillimin e zgjidhjeve dhe ideve praktike në konsultim të ngushtë me të gjithë aktorët tanë.
   • Respekt, Fuqizim dhe Punë Ekipi: Ne i vlerësojmë njerëzit tanë dhe nuk diskriminojmë pasi i trajtojmë ata në mënyrë të barabartë me dinjitet që të gjithë të përfitojnë nga potenciali dhe mundësia e tyre e plotë në biznes. Ne rrisim punën në grup – me besim, vendosmëri, angazhim personal dhe ndërtimin e marrëdhënieve – brenda organizatës sonë për të drejtuar operacionet për ofrimin e shërbimeve në mënyrë efektive dhe efikase.
   • Vlera për para: Ne do të kontribuojmë në një sistem të integruar rajonal të menaxhimit të mbetjeve me standard të lartë në rikuperimin, asgjësimin dhe trajtimin e burimeve të mbetjeve banesore dhe komerciale, me kosto të përballueshme për qytetarët dhe bizneset.
   • Bashkëpunimi: Ne do të sigurojmë një mjedis të përshtatshëm për të rritur partneritetet me dhe midis autoriteteve lokale dhe aktorëve të sektorit privat në operacionet e menaxhimit të mbetjeve të ngurta.
   • Rafinimi i vazhdueshëm: Ne do të njohim potencialin për përmirësimin e proceseve tona të biznesit në organizatën e brendshme për të optimizuar praktikat e menaxhimit të mbeturinave përmes zgjidhjeve edhe më të mira.
   • Ndërgjegjësimi i publikut: Ne besojmë në fuqinë e veprimtarive arsimore dhe motivuese për të ndryshuar sjelljen e njerëzve drejt një praktike më të qëndrueshme të trajtimit të mbeturinave. Ne do të promovojmë ndërgjegjësimin e publikut dhe pjesëmarrjen e njerëzve përmes konsultimit të lagjeve dhe mediave publike.